PRIVACYBELEID

Definities

De uitgever: De natuurlijke of rechtspersoon die de online openbare communicatiediensten publiceert.

De Site: Alle websites, webpagina’s en online diensten die door de Uitgever worden aangeboden.

De Gebruiker: De persoon die de Site en de diensten gebruikt.

Aard van de verzamelde gegevens

Tijdens het gebruik van de Sites kan de Uitgever de volgende categorieën gegevens over zijn Gebruikers verzamelen:

Gegevens van de burgerlijke stand, identiteitsgegevens, identificatiegegevens…

Gegevens over het persoonlijke leven (levensstijl, gezinssituatie, met uitzondering van gevoelige of gevaarlijke gegevens)

Gegevens over het beroepsleven (CV, opleiding, beroepsopleiding, onderscheidingen, enz.)

Economische en financiële informatie (inkomen, financiële situatie, belastingsituatie, enz.)

Verbindingsgegevens (IP-adressen, event logs, enz.)

Locatiegegevens (verplaatsingen, GPS-gegevens, GSM…)

Opslag van technische en persoonsgegevens

Duur van de bewaring van technische gegevens

De technische gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken.

Verwijdering van gegevens na het verwijderen van een account

Er wordt voorzien in middelen voor het wissen van gegevens zodat deze daadwerkelijk worden gewist zodra de periode van bewaring of archivering die nodig is voor de verwezenlijking van de vastgestelde of opgelegde doeleinden is verstreken. In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, hebt u het recht om uw gegevens te allen tijde te laten verwijderen door contact op te nemen met de uitgever.

Verwijdering van gegevens na 3 jaar inactiviteit

Als u drie jaar lang niet op de site hebt ingelogd, ontvangt u om veiligheidsredenen een e-mail waarin u wordt verzocht zo snel mogelijk in te loggen, anders worden uw gegevens uit onze databanken verwijderd.

Contactformulieren

Overeenkomstig artikel 32 van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake gegevensbescherming, gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, worden de persoonsgegevens (voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mail, sociaal statuut, enz.) die via de contactformulieren worden verzameld, uitsluitend verwerkt om de verantwoordelijke voor de verwerking, de enige ontvanger van de gegevens, in staat te stellen de gebruikers op de meest passende wijze te antwoorden, en zullen ze nooit voor andere doeleinden worden gebruikt.) verzameld via de contactformulieren zijn onderworpen aan computerverwerking die uitsluitend bedoeld is om de verantwoordelijke voor de verwerking, de enige ontvanger van de gegevens, in staat te stellen de gebruikers op de meest geschikte manier te antwoorden, en zullen nooit worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor ze bestemd zijn, noch zullen ze worden doorgegeven aan partners en niet worden doorgegeven buiten de Europese Unie.. Geen enkele andere persoonlijke informatie dan de in dit kader gevraagde wordt zonder uw medeweten verzameld.

De verzamelde gegevens worden 38 maanden bewaard:

– vanaf de datum van inzameling of het laatste contact voor prospects,

– van het einde van de zakenrelatie voor klanten.

Overeenkomstig de gewijzigde wet “Bescherming persoonsgegevens” van 6 januari 1978 heeft u het recht om uw gegevens op te vragen, in te zien, te corrigeren en te verwijderen.

Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar: info@campingriquewihr.com of schrijft u ons.

Tip: Wil je geen toestemming geven? Bel ons direct. We zullen uw vragen telefonisch beantwoorden.

Ingesloten inhoud van andere sites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bv. video’s, afbeeldingen, artikelen…). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich alsof de bezoeker op die andere site is.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, trackinginstrumenten van derden insluiten, uw interacties met deze ingesloten inhoud bijhouden als u een ingelogde account hebt op hun website.

Cookies

Bewaartijd cookie

Overeenkomstig de aanbevelingen van de CNIL is de maximale opslagduur van cookies 13 maanden na hun eerste opslag in de terminal van de Gebruiker, evenals de geldigheidsduur van de toestemming van de Gebruiker voor het gebruik van deze cookies. De levensduur van de cookies wordt niet bij elk bezoek verlengd. De toestemming van de gebruiker moet dus aan het einde van deze periode worden verlengd.

Doel van cookies

Cookies kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden, met name om de dienstverlening aan de Gebruiker te optimaliseren, op basis van de verwerking van informatie over de toegangsfrequentie, de personalisering van pagina’s en de uitgevoerde handelingen en geraadpleegde informatie.

U wordt geïnformeerd dat de Uitgever cookies op uw terminal kan plaatsen. De cookie registreert informatie met betrekking tot de navigatie op de dienst (de pagina’s die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.

Cookies vrijgesteld van voorafgaande toestemming

Het doel van cookies is een optimale navigatie en paginaweergave op onze site mogelijk te maken en de privacy van de gebruikers te bewaken. Voor het gebruik van deze tracers is uw toestemming niet vereist overeenkomstig artikel 32 II van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978.

U kunt ze echter te allen tijde deactiveren.

Cookies die uw voorafgaande toestemming vereisen

Analytics cookies, van de derde partij Google, worden gebruikt om anonieme bezoekersstatistieken te verzamelen die, wanneer ze worden samengevoegd, inbreuk kunnen maken op de privacy van de gebruikers van de site.

Daarom is het gebruik van Google Analytics-trackers op deze website standaard uitgeschakeld. U kunt ze toestaan om de beheerder van de site in staat te stellen de kwaliteit van de navigatie en de informatie op deze site te verbeteren.

Ten slotte kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken

Meer informatie

Hoe wij uw gegevens beschermen

Wij verbinden ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een beveiligingsniveau te garanderen dat is afgestemd op de risico’s van accidentele, ongeoorloofde of illegale toegang, bekendmaking, wijziging, verlies of vernietiging van uw persoonsgegevens.

In het geval dat wij ons bewust worden van onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen op onze servers of die van onze dienstverleners, of onrechtmatige toegang die leidt tot de hierboven genoemde risico’s, zullen wij:

U zo snel mogelijk van het incident op de hoogte brengen;
De oorzaken van het incident onderzoeken en u informeren;
De nodige maatregelen nemen om de negatieve gevolgen en schade die het gevolg kunnen zijn van het incident te beperken.

Beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zullen de in het bovenstaande punt uiteengezette verbintenissen inzake kennisgeving in geval van een inbreuk op de beveiliging worden beschouwd als een erkenning van schuld of verantwoordelijkheid voor het optreden van het incident in kwestie.

Intrekking van toestemming voor uw persoonsgegevens

U hebt te allen tijde het recht uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen door contact op te nemen met de uitgever van de site.

De beheerder van het dossier heeft maximaal 2 maanden vanaf de datum van het verzoek om te antwoorden. De CNIL preciseert: “Als het verzoek onvolledig is (bijvoorbeeld het ontbreken van een identiteitsdocument), heeft de verantwoordelijke voor het dossier het recht om aanvullende informatie te vragen: de termijn wordt dan opgeschort en loopt opnieuw af zodra deze elementen zijn verstrekt”.

De beperkingen van het recht op toegang worden gespecificeerd op de website van de CNIL en kunnen worden geraadpleegd door hier te klikken.

Wijzigingen in de AV en het privacybeleid

Wij verbinden ons ertoe u te informeren in geval van substantiële wijzigingen van deze AV en het niveau van vertrouwelijkheid van uw gegevens niet substantieel te verlagen zonder u te informeren en uw toestemming te verkrijgen.