Wettelijke informatie

KREDIETEN

Ontwerp van de website, grafische vormgeving en ergonomie: Agence NEOH

UITGEVER

De site www.campingriquewihr.com wordt gepubliceerd door SAS Camping de Riquewihr met een kapitaal van 10.000 EURO, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Colmar onder het SIRET-nummer 801 594 854 00011, met maatschappelijke zetel te 4 Rue St Morand 68150 RIBEAUVILLE. SAS Camping de Riquewihr is BTW-plichtig en wordt geïdentificeerd door een individueel nummer in toepassing van artikel 286 ter van het Algemeen Belastingwetboek. Het individuele identificatienummer is FR53 801 594 854.

DIRECTEUR VAN DE PUBLICATIE

De directeur van de publicatie van de website www.campingriquewihr.com is mevrouw Marie-Pia Kern. De redactie van de website www.campingriquewihr.com is in handen van het NEOH-bureau.

EMBEDDERS

De website www.campingriquewihr.com wordt gehost door het bedrijf O2switch, met een kapitaal van 100.000 euro – RCS Clermont-Ferrand – SIRET: 510 909 80700024 – BTW-nummer: FR35510909807 – Hoofdkantoor: 222-224 Boulevard Gustave Flaubert – 63000 Clermont-Ferrand – Frankrijk.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De algemene structuur van de site www.campingriquewihr.com evenals de teksten, grafieken, beelden, geluiden en video’s die er deel van uitmaken zijn eigendom van SAS Camping de Riquewihr of haar partners. Elke weergave en/of reproductie en/of exploitatie van deze site, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SAS Camping de Riquewihr of haar partners is ten strengste verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen krachtens de artikelen L 335-2 en volgende van het Franse wetboek van intellectuele eigendom.

WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING

Uw e-mailadres kan door SAS Camping de Riquewihr uitsluitend worden bewaard om u op de hoogte te houden. U kunt te allen tijde verzoeken om van de lijst te worden verwijderd. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder uw medeweten. Er wordt geen persoonlijke informatie doorgegeven aan derden. Wij herinneren u eraan dat u het recht hebt op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens (wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd bij wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004). Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Deze site streeft ernaar betrouwbare en actuele informatie te verstrekken. Ondanks onze waakzaamheid kunnen er fouten in onze pagina’s zijn geslopen. Wij verontschuldigen ons voor het feit dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het gebruik van deze informatie of voor enige directe of indirecte schade die daaruit kan voortvloeien. Alle hyperlinks naar andere websites of andere internetbronnen zijn onderworpen aan de schriftelijke toestemming van SAS Camping de Riquewihr en aan haar exclusieve controle.

SAS Camping de Riquewihr kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van interne en externe bronnen, en kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal beschikbaar op of van deze websites of interne en externe bronnen.

Evenzo kan SAS Camping de Riquewihr, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van deze andere websites in strijd is met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. SAS Camping de Riquewihr neemt alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website niet in strijd is met de openbare orde en goede zeden. Als ideeën of beelden echter bepaalde bijzonder gevoelige personen beledigen, kan SAS Camping de Riquewihr niet aansprakelijk worden gesteld. Evenzo kan SAS Camping de Riquewihr niet aansprakelijk worden gesteld in geval van besmetting van de computerapparatuur van internetgebruikers als gevolg van de verspreiding van een virus of andere computerinfecties. Als gebruiker van de website is het uw verantwoordelijkheid alle passende maatregelen te nemen om uw eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op internet circuleren.

Als u opmerkingen heeft over eventuele storingen op de site, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op zodat wij de nodige wijzigingen kunnen aanbrengen.